Správa rekreačných a športových zariadení Humenné
/ďalej len SRaŠZ Humenné/ je organizáciou, ktorú zriadilo mesto Humenné Zriaďovacou listinou, schválenou v mestskom zastupiteľstve.

 • Dátumom zriadeniaje 1. jún 1991, na dobu neurčitú.
 • Štatutárnym orgánom je riaditeľ príspevkovej organizácie.
 • Sídlom organizácieje Humenné, Chemlonská 5907/7.
 • Predmetom hlavnej činnosti organizácie je vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj materiálno-technickej základne športových a rekreačných služieb.
SRaŠZ Humenné je svojim rozpočtom napojená na rozpočet mesta, ktoré garantuje a kontroluje jej činnosť. Organizácia hospodári samostatne podľa svojho schváleného rozpočtu nákladov a výnosov a vo vlastnom mene nadobúda práva zaväzovať sa.
SRaŠZ Humenné môže vykonávať podnikateľskú činnosť v rozsahu povolenom zriaďovateľom, t.j. mestom Humenné za podmienok ustanovených zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.


Prevádzka vybraných športových zariadení v Humennom
Platené služby:

 • krytá plaváreň
 • letné kúpalisko
 • mestská športová hala
 • multifunkčné ihrisko
 • požičovňa malých plavidiel a požičovňa športových potrieb a RO Laborec
 • prenájom nebytových priestorov
 • reklama a propagácia
 • dopravné služby

Neplatené služby:

 • údržba detských ihrísk a pieskovísk na území mesta
 • údržba a oprava oddychových priestorov
 • výroba zariadení drobnej vybavenosti ihrísk a verejných priestranstiev
 • propagačno-informačné služby v rámci mesta Humenné a okolia
 • organizovanie a zabezpečenie športových podujatí
 • propagácia športových zariadení a športovej činnosti